Nieuws

Vijfluik over Mens, Bedrijf en Leiderschap op basis van Liefde

Sinds enkele jaren werk ik met collega-wetenschappers Lans Bovenberg (hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en Tilburg University), Harry Commandeur (hoogleraar industriële economie en business aan de EUR), Paul van Geest (hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan Tilburg University en EUR) en Joost Hengstmengel (universitair docent aan de EUR en Theologische Universiteit), aan een vijfluik over mensgericht ondernemen en de liefde als de samenbindende kracht voor economie en organisatie. In dit vijfluik staat steeds de vraag centraal: hoe komen wij tot een mensgerichtere economie en welk type leiderschap is daarvoor nodig?

Inspiratiebron voor de reeks waren de bronnen achter de bedrijfsfilosofie van Randstad oprichter Frits Goldschmeding. Hij liet zich onder meer inspireren door ideeën van rechtsfilosoof Herman Dooyeweerd, de colleges die hij indertijd volgde bij VU econoom Prof. Van der Kooy, die op hun beurt belangrijke wortels voor hun denken vonden in het christelijke geloof. In ieder boek belichten we een aspect van de filosofie en destilleren we implicaties voor theorie en praktijk. In het laatste boek, dat zojuist verschenen is bij Boom filosofie, laten we op basis van een inkijk bij 10 organisaties zien hoe een mensgerichte bedrijfsvoering vanuit de basisidee van liefde gestalte kan krijgen.

Zojuist verschenen (en te bestellen) bij Boom filosofie:

 

SimultaanSimultaan Behartigen van Belangen: De liefde als samenbindende kracht voor de economie Bovenberg, Rupert, Van Geest, Hengstmengel & Commandeur (deel 4; augustus 2020).

 

Economie is huishoudkunde, maar vooral ook samenwerkingskunde. Maar is gecreëerde welvaart ook welzijn? Hoe worden gevolgen voor mens en natuur verdisconteerd in een economisch model? Simultaan behartigen van belangen betekent zowel voor de economie als voor organisaties dat zij geroepen worden meerdere belangen van verschillende betrokkenen tegelijk te dienen. Het is de taak van de leider de belangen van de betrokkenen zo te behartigen dat er voor iedereen sprake gaat zijn van een win-winuitkomst.

 

In dit boek wordt beschreven hoe dit met deugdzaam leiderschap bereikt kan worden. Om een hard resultaat te bereiken, is het van belang om leiding te geven met een hart. De leider moet liefhebben. Liefde is immers de kracht waardoor leiders het streven naar duurzaam rendabel ondernemen en het welzijn voor allen kunnen verbinden.

 

onvolkomenDe onvolkomenheid van de mens & het streven naar perfectie – Van Geest, Rupert, Hengstmengel, Biemond & Commandeur (deel 3; 2019)

 

Mogen mensen ervan uitgaan dat zij op eigen kracht het goede kunnen doen, rechtvaardig kunnen zijn en anderen het beste gunnen? Of moeten zij zich juist bewust zijn van hun eigen onvolmaaktheid en slechtheid om op een goede manier met anderen om te gaan? Hoe verhoudt het vertrouwen in het eigen kunnen zich tot het besef dat ons verstand, onze wilskracht en ons moreel inzicht ontoereikend zijn om alles in het leven goed te kunnen inschatten? In dit boekje wordt aangetoond dat het besef van de eigen feilbaarheid een noodzakelijke voorwaarde is om goed te kunnen doen. Het besef van de eigen onvolmaaktheid vormt op paradoxale wijze de opmaat tot een gelukkiger leven.

 

TijdMens, werk en economie in het licht van de tijd: Veranderlijkheid en vergankelijkheid in bedrijf en organisatie – Rupert, Hengstmengel, Van Geest en Commandeur (deel 2; 2017).

 

In de managementwereld domineert de kloktijdorientatie, een opvatting van tijd waarin de veranderlijkheid en vergankelijkheid van alles en allen niet worden verdisconteerd. In Mens, werk en economie in het licht van de tijd wordt een andere, bredere orientatie op tijd geboden. Wat behelst 'tijd' nu precies? Welke alternatieven zijn er voor de kloktijd en wat zou een andere opvatting van tijd betekenen voor onze visie op mens, werk en economie? In dit boek wordt antwoord gezocht op deze vragen aan de hand van invloedrijke denkers uit de theologie, filosofie en sociologie.

 

KennenKennen, dienen, vertrouwen: Naar de bronnen van de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie – Rupert, Van Geest, Hengstmengel & Commandeur (deel 1; 2016)

 

Kennen, dienen, vertrouwen is de weerslag van een zoektocht naar mensgerichter ondernemen in de 21e eeuw. Voormalig ondernemer en Randstad oprichter Frits Goldschmeding voerde hiertoe gesprekken met de auteurs over de bronnen van zijn denken over de mens, over werk en over economie. Steeds stond de vraag centraal: hoe kom je tot een mensgerichtere economie? Uit deze gesprekken kwamen drie basisprincipes naar voren. Ten eerste kijkt de mensgerichte onderneming nadrukkelijk ook naar het belang van haar werknemers en van andere belanghebbenden en dus niet alleen naar de belangen van de eigenaar of aandeelhouders. Ten tweede staat het platoonse en christelijke begrip agapè (caritas of liefde) centraal bij het ondernemen. Ten laatste streeft een mensgerichte onderneming ernaar een imperfecte wereld te perfectioneren.

 

Lancering scan veilig gedrag

Op 11 april 2017 is de Scan Veilig Gedrag gelanceerd, die ik heb ontwikkeld in samenwerking met het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Scan Veilig Gedrag is een zelf-assessment tool voor bedrijven om hun veiligheidsgedrag en zelfredzaamheid te bevorderen. De inhoudelijke achtergrond is het verklaringsmodel beschreven in mijn eerdere onderzoeksrapport "van compliance naar participatie." (klik door naar ‘projecten voor meer informatie).

 

Meer weten? Klik hier voor een fragment uit het webinar van het ministerie waarin ik samen met plv. directeur Gezond en Veilig Werken Rob Triemstra het doel en inhoud van de scan toelicht. Of download het interview dat ik hield voor het tijdschrift Arbo over de scan.

 

De scan inzetten voor uw organisatie? De scan is gratis en vrij toegankelijk voor bedrijven! Klik hier voor de website van het ministerie met praktische informatie en een handreiking bij de scan. Om de scan te starten klik hier.

 

Promotie Karin Derksen

Op 7 december 2016 promoveerde Karin Derksen aan de VU op het proefschrift ‘Creating developmental space for better team results’. Het promotieonderzoek laat zien dat teams die ontwikkelruimte maken tevredener zijn over hun resultaat en dat leiders ontwikkelruimte kunnen beinvloeden. Karin ontwikkelde een wetenschappelijk valide instrument om ontwikkelruimte in teams te onderzoeken en stelde dit in de vorm van een app beschikbaar aan de praktijk. Klik hier om de app te starten of download het onderzoeksartikel met meer wetenschappelijke achtergronden.

Verschillend maar nabij

Veel studies naar faultlines in teams (het samenvallen van diversiteitskenmerken waardoor homogene subgroepen ontstaan) lieten zien dat faultlines het team functioneren negatief beinvloeden. In het onderzoeksartikel ‘Being different but close’ laten we aan de hand van 52 teams in twee organisaties in de gehandicaptenzorg zien dat faultlines op basis van werkervaring en opleidingsniveau positief kunnen zijn voor team leren, zolang de afstand tussen subgroepen niet te groot is. Dit effect kan worden verklaard doordat teams met sterke faultlines en een kleine subgroep afstand een beter gezamenlijk geheugen kunnen vormen.

 

Interview met Peter Senge in TvOO


Foto Peter Senge22 mei 2014 hield ik een interview met Peter Senge in Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties. Eind mei haalde Het Eerste Huis MIT docent Peter Senge naar de Jaarbeurs te Utrecht voor het ‘Next Level Leadership Event’. Senge propageert het systeemdenken, dat hij in zijn bekende boek ‘The Fifth Discipline’ koppelt aan de lerende organisatie. In zijn recentere boek ‘Presence’ stelt hij dat om een leider te zijn je eerst een mens moet worden. Ik sprak vooral met hem over de inzichten uit dit laatste boek. Download het interview hier.

Artikel 'Karakter of pantser?'

Afgelopen maand verscheen het artikel ‘Karakter of pantser?’ van Joyce in het tijdschrift voor Management & Organisatie (M&O), over de rol van karakterstructuren bij leiderschaps-, team-  en organisatieontwikkeling. Download hier het artikel.

 

Work with Joy is verhuisd!

Foto pand PascalstraatSinds begin dit jaar houdt Work with Joy kantoor aan de Pascalstraat op bedrijventerrein Zoutman te Reeuwijk. Dit bedrijventerrein ligt vlakbij afslag Reeuwijk aan de A12 en is tevens via openbaar vervoer goed bereikbaar. Uiteraard bent u van harte welkom. Voor verdere contactinformatie en routebeschrijving klik hier.

Cafécollege

Op 16 januari 2014 hield ik een Cafécollege voor de Rijksprojectacademie over het managen van diversiteit in interorganisationele samenwerkingsverbanden. Aanleiding van het college was dat de resultaten werden gepresenteerd van het evaluatieonderzoek dat afgelopen jaar heeft plaatsgevonden naar de samenwerking RWS-DLG. Kernbevinding van het onderzoek was dat de complementariteit van partijen beter benut had kunnen worden.

 


DiversiteitsnummerThemanummer TvOO over diversiteit!

Het decembernummer van Tijdschrift voor Ontwikkeling in Organisaties (TvOO) ging over het thema Diversiteit. Lees hier mijn introductie op het thema. Voor meer informatie over TvOO of een gratis proefnummer ga naar: http://www.tvoo.nl


Promotieonderzoek Teamontwikkelruimte Karin Derksen

ontwikkelruimteKarin Derksen doet promotieonderzoek naar de ontwikkelruimte van teams. Afgelopen half jaar voerden we samen een eerste kwantitatieve toetsing uit van het meetinstrument over ontwikkelruimte dat Karin samen met Léon de Caluwé en Robert-Jan Simons hiervoor heeft ontwikkeld. Op de International Workshop on Teamworking (IWOT), die eind november plaatsvond bij TNO in Leiden, presenteerden we ons paper hierover. Voor meer informatie over het promotieonderzoek van Karin zie www.karinderksen.nl/.  Wil je meer weten over de ontwikkelruimte in jouw team en/of meedoen aan het onderzoek? Meld je dan aan voor de teamontwikkelruimte-app www.teamontwikkelruimte.nl/wp/


Discussietafel veilig werken Focal Point Conferentie

Logo Focal PointNaar aanleiding van het onderzoek over veilig gedrag in organisaties dat ik afgelopen jaar in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitvoerde , werd ik door TNO uitgenodigd voor de Nederlandse Focal Point conferentie ‘Kiezen & Delen’ op 29 oktober in Madurodam. De discussietafel ging onder meer over effectief leiderschap en participatie van medewerkers ter bevordering van veiligheid op de werkvloer. De bijeenkomst vormde een laatste in de reeks van de Europese campagne ‘Samen sterk voor preventie’.  Voor het verslag en sfeerimpressie zie: www.campagne.arboineuropa.nl/slotconferentie29oktober2013