Projecten

Om een impressie te krijgen van het type opdrachten dat ik uitvoer, vindt u hieronder een aantal beschrijvingen:

 

Vijfluik over Mens, Bedrijf en Leiderschap op basis van Liefde

Sinds enkele jaren werk ik met een team van collega-wetenschappers waaronder Lans Bovenberg (hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en Tilburg University), Harry Commandeur (hoogleraar industriële economie en business aan de EUR), Paul van Geest (hoogleraar kerkgeschiedenis en geschiedenis van de theologie aan Tilburg University en EUR) en Joost Hengstmengel (universitair docent aan de EUR en Theologische Universiteit), aan een vijfluik over mensgericht ondernemen en de liefde als de samenbindende kracht voor economie en organisaties. In dit vijfluik staat steeds de vraag centraal: hoe komen wij tot een mensgerichtere economie en welk type leiderschap is daarvoor nodig?

 

Inspiratiebron voor de reeks waren de bronnen achter de bedrijfsfilosofie van Randstad oprichter Frits Goldschmeding. Hij liet zich onder meer inspireren door ideeën van rechtsfilosoof Herman Dooyeweerd, de colleges die hij indertijd volgde bij VU econoom Prof. Van der Kooy, die op hun beurt belangrijke wortels voor hun denken vonden in het christelijke geloof. In ieder boek belichten we een aspect van de filosofie en destilleren we implicaties voor theorie en praktijk. In het vijfde en laatste boek, dat zojuist verschenen is bij Boom filosofie, laten we op basis van een inkijk bij 10 organisaties zien hoe een mensgerichte bedrijfsvoering vanuit de basisidee van liefde gestalte kan krijgen.

.

 

Zojuist verschenen (en te bestellen) bij Boom filosofie:

 

Agapè | Caritas in bedrijf: Een praktisch raamwerk voor leidinggeven - Commandeur, Rupert, Slob, Karali, Hengstmengel, Buijs, Van der Kooi & Van Geest (Februari 2021)

 

agapeAan de hand van een tiental casestudies wordt in dit boek onderzocht welke rol de kracht van de liefde speelt in organisaties. Aan de hand van een aantal elementen, waaronder het mensbeeld, het type leiderschap, relaties en de omgang met fouten, bevragen we organisaties op hun onderliggende overtuigingen, waarden en manier van handelen. De organisaties zijn: Eurac/ESAA, Compassion, Caesar Groep, Anders Invest en Metalura, a.s.r., Bisdom van ’s-Hertogenbosch, Gabriël Financiële Bescherming, Koninklijke Boom uitgevers, Rijk Zwaan en Volksbank. Afgesloten wordt met een raamwerk waarmee de beleidsbeslisser een start kan maken met leidinggeven vanuit agapè.

 

 

Simultaan Behartigen van Belangen: De liefde als samenbindende kracht voor de economie – Bovenberg, Rupert, Van Geest, Hengstmengel & Commandeur (deel 4; augustus 2020).

 

Economie is huishoudkunde, maar vooral ook samenwerkingskunde. Maar is gecreëerde welvaart ook welzijn? Hoe worden gevolgen voor mens en natuur verdisconteerd in een economisch model? Simultaan behartigen van belangen betekent zowel voor de economie als voor organisaties dat zij geroepen worden meerdere belangen van verschillende betrokkenen tegelijk te dienen. Het is de taak van de leider de belangen van de betrokkenen zo te behartigen dat er voor iedereen sprake gaat zijn van een win-winuitkomst.

In dit boek wordt beschreven hoe dit met deugdzaam leiderschap bereikt kan worden. Om een hard resultaat te bereiken, is het van belang om leiding te geven met een hart. De leider moet liefhebben. Liefde is immers de kracht waardoor leiders het streven naar duurzaam rendabel ondernemen en het welzijn voor allen kunnen verbinden.

 

 

De onvolkomenheid van de mens & het streven naar perfectie – Van Geest, Rupert, Hengstmengel, Biemond & Commandeur (deel 3; 2019)

 

Mogen mensen ervan uitgaan dat zij op eigen kracht het goede kunnen doen, rechtvaardig kunnen zijn en anderen het beste gunnen? Of moeten zij zich juist bewust zijn van hun eigen onvolmaaktheid en slechtheid om op een goede manier met anderen om te gaan? Hoe verhoudt het vertrouwen in het eigen kunnen zich tot het besef dat ons verstand, onze wilskracht en ons moreel inzicht ontoereikend zijn om alles in het leven goed te kunnen inschatten? In dit boekje wordt aangetoond dat het besef van de eigen feilbaarheid een noodzakelijke voorwaarde is om goed te kunnen doen. Het besef van de eigen onvolmaaktheid vormt op paradoxale wijze de opmaat tot een gelukkiger leven.

 

 

Mens, werk en economie in het licht van de tijd: Veranderlijkheid en vergankelijkheid in bedrijf en organisatie – Rupert, Hengstmengel, Van Geest en Commandeur (deel 2; 2017).

 

tijdIn de managementwereld domineert de kloktijdorientatie, een opvatting van tijd waarin de veranderlijkheid en vergankelijkheid van alles en allen niet worden verdisconteerd. In Mens, werk en economie in het licht van de tijd wordt een andere, bredere orientatie op tijd geboden. Wat behelst 'tijd' nu precies? Welke alternatieven zijn er voor de kloktijd en wat zou een andere opvatting van tijd betekenen voor onze visie op mens, werk en economie? In dit boek wordt antwoord gezocht op deze vragen aan de hand van invloedrijke denkers uit de theologie, filosofie en sociologie.

 

 

Kennen, dienen, vertrouwen: Naar de bronnen van de Goldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie – Rupert, Van Geest, Hengstmengel & Commandeur (deel 1; 2016)

 

kennenKennen, dienen, vertrouwen is de weerslag van een zoektocht naar mensgerichter ondernemen in de 21e eeuw. Voormalig ondernemer en Randstad oprichter Frits Goldschmeding voerde hiertoe gesprekken met de auteurs over de bronnen van zijn denken over de mens, over werk en over economie. Steeds stond de vraag centraal: hoe kom je tot een mensgerichtere economie? Uit deze gesprekken kwamen drie basisprincipes naar voren. Ten eerste kijkt de mensgerichte onderneming nadrukkelijk ook naar het belang van haar werknemers en van andere belanghebbenden en dus niet alleen naar de belangen van de eigenaar of aandeelhouders. Ten tweede staat het platoonse en christelijke begrip agapè (caritas of liefde) centraal bij het ondernemen. Ten laatste streeft een mensgerichte onderneming ernaar een imperfecte wereld te perfectioneren.

 

Scan veilig gedrag

Op 11 april 2017 is de Scan Veilig Gedrag gelanceerd, die ik in samenwerking met het programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heb ontwikkeld. De Scan Veilig Gedrag is een zelf-assessment tool voor bedrijven om hun veiligheidsgedrag en zelfredzaamheid te bevorderen. De inhoudelijke achtergrond is het verklaringsmodel beschreven in mijn eerdere onderzoeksrapport "van compliance naar participatie." In dit model wordt veiligheidsgedrag gedefinieerd als het opvolgen van regels en procedures (compliance) en het vrijwillig en (pro)actief bijdragen aan een veilige werkomgeving (participatie). Compliance is belangrijk om een basisniveau van veiligheid te kunnen waarborgen. Participatie helpt de veiligheid in de organisatie vervolgens naar een hoger plan. Beide vormen van gedrag zijn nodig. De scan meet compliance en participatie én brengt in kaart wat collega’s, leidinggevenden en het hoger management (kunnen) doen om compliance en participatie al dan niet te bevorderen. De digitale scan is wetenschappelijk onderbouwd, betrouwbaar en getoetst op bruikbaarheid in de praktijk. Zowel medewerkers als leidinggevenden vullen de scan in, waardoor een genuanceerd beeld ontstaat van het veiligheidsgedrag in een organisatie.

Meer weten? Klik hier voor een fragment uit het webinar van het ministerie waarin ik samen met plv. directeur Gezond en Veilig Werken Rob Triemstra het doel en inhoud van de scan toelicht. Of download het interview dat ik hield voor het tijdschrift Arbo over de scan.

 

De scan inzetten voor uw organisatie? De scan is gratis en vrij toegankelijk voor bedrijven! Klik hier voor de website van het ministerie met praktische informatie en een handreiking bij de scan. Om de scan te starten klik hier.

 

Verandertraject Nikhef

Logo nikhefIn het Nationaal instituut voor subatomaire fysica (Nikhef) werken wetenschappers en technici samen aan wetenschappelijk onderzoek naar de interacties en structuur van elementaire deeltjes en hun onderlinge krachten. Deze kleinste bouwstenen van de materie worden bijvoorbeeld bestudeerd in botsingsprocessen bij de deeltjesversnellers van CERN. Afgelopen jaar ben ik begonnen met de ontwikkeling en begeleiding van een verandertraject gericht op het bevorderen van de samenwerking tussen ontwerpers en technici binnen een van de afdelingen van het Nikhef. Voor de procesbegeleiding van retraites die onderdeel zijn van het traject, werk ik samen met Zvonimir Čekalović Ballón.

 

Onderzoek veilig gedrag – Ministerie Sociale Zaken & Werkgelegenheid

De directie Gezond & Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken legt zich toe op het terugdringen van het aantal arbeidsongevallen in Nederland. Gezien de stagnatie in de dalende trend van ongevallen wilde de directie meer inzicht verkrijgen in de sociale- en organisatiepsychologische oorzaken van onveilig gedrag. Work with Joy voerde in samenwerking met Eric Molleman van het HRM Expertise Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen een literatuuronderzoek en verkennende veldstudie in de praktijk uit om meer zicht te krijgen op deze factoren. Dit onderzoek heeft geresulteerd in twee rapportages en een slotpresentatie aan de directie G&VW. Klik hier voor een uitgebreide samenvatting van het onderzoek en/of download hier de rapportages van het literatuuronderzoek en de verkennende veldstudie.


Dhr. Joy Oh, afdelingshoofd Gezond & Veilig Werken SZW over de samenwerking: 

“Ik weet dat de opdrachten die ik gun zelden standaard zijn in de zin dat je met een standaardoplossing kunt komen. Mensen voelen zich altijd uitgedaagd door mijn soort opdrachten en wat ik bijzonder vind is dat je dan iemand treft die bereid is om uit haar comfortzone te stappen en door out of the box  denken met een verrassend nieuw concept voor de dag komt.”

 

Diversiteitscan - Gemeente Den Haag

Logo gemeente den HaagGemeente Den Haag is een organisatie die ernaar streeft zo divers te zijn als de gemeente aan wie zij haar diensten aanbiedt. De HR praktijken die onderdeel vormen van het diversiteitsbeleid van de gemeente, streven een evenredige participatie van o.a. vrouwen en mensen met diverse culturele achtergronden na, in alle geledingen van de organisatie. Gemeente Den Haag liet afgelopen jaar een HR-diversiteitscan uitvoeren om haar beleid en de effecten ervan door te lichten. Cristel van de Ven van Factor Vijf en ik voerden deze adviesopdracht gezamenlijk uit. We hebben beleidstukken geanalyseerd, focus interviews  gehouden met leidinggevenden en medewerkers, op basis waarvan aandachtsgebieden en aanbevelingen voor de gemeente zijn geformuleerd.

 

Evaluatieonderzoek interorganisationele samenwerking -  Rijksprojectacademie

Rijksproject academieDe Rijksprojectacademie (RPA) draagt bij aan kennisontwikkeling rondom  publiek projectmanagement van infrastructurele projecten. Hun doel  is om bij te dragen aan een beter en efficiënter management van dergelijke complexe projecten en aan de professionalisering van  overheidsprojectmanagement. In het najaar van 2013 vond een evaluatieonderzoek plaats, uitgevoerd door alumni van  het kernprogramma van de RPA, waarin de samenwerking tussen Rijkwaterstaat en Dienst Landelijk Gebied in een aantal projecten werd geëvalueerd. Vanuit mijn inhoudelijke expertise over het managen van diversiteit over organisatiegrenzen heen, heb ik dit onderzoek begeleid. Kernbevinding was dat de complementariteit van beide partijen op een aantal aspecten beter benut kan worden. De resultaten van het onderzoek zijn gepresenteerd tijdens een Café-college op 16 januari 2014 in Mammoni te Utrecht.

 

Onderzoek leidinggeven aan diverse teams  - Politietop Divers

Logo politietop diversIn opdracht van Politietop Divers en in samenwerking met Janka Stoker en Floor Rink van het HRM Expertisecentrum voerde ik een onderzoek uit naar leiding geven aan diverse teams. In totaal deden 30 teams in de politietop van diverse regiokorpsen mee aan het vragenlijstonderzoek. Op basis hiervan deden collega's van de Politieacademie / Kessels & Smit aanvullende verdiepende interviews bij een selectie van succesvolle leidinggevenden.

 

Kernconclusies zijn dat teams die worden aangestuurd door mannen en vrouwen even effectief functioneren, deadlines halen en goede kwaliteit leveren. Teams met een vrouwelijke leidinggevende scoren op een aantal punten echter beter. Ze hebben meer toegang tot relevante expertise van buiten het team en ervaren minder competitie en meer verbondenheid met collega’s. Verder hebben teamleden met een vrouwelijke leidinggevende minder sterk de neiging om een baan buiten de politie te zoeken. Voor een uitgebreide samenvatting van het onderzoek ga naar de website van politietop divers of download de rapportage. Zie ook het artikel in de Volkskrant over het onderzoek.

 

Lezingen en workshops

Ik geef regelmatig gastcolleges, lezingen en workshops voor organisaties en kennis- en opleidingsinstituten. Klanten voor wie ik dit in het verleden heb verzorgd: Antwerp School of Management, De Baak, Binoq Antana,ERGO netwerk, Gemeente Nijmegen, Haagse Hogeschool, Kennis in het Groot, Kessels & Smit,Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nyenrode Business University, Onderwijsadviesbureau Dekkers, Rijksprojectacademie, Sioo, Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden, Universiteit van Tilburg, Vluchtelingenwerk Nederland.

 

,

 

Joyce lezingen

Op 31 januari hield Joyce voor 100 projectmanagers in de bouw een prikkelpresentatie tijdens het KING teamevent en reflecteerde op de aanwezige teamdynamiek, samen met  o.a. Cees Brandsen (directeur Rijkswaterstaat) en Anton Cozijnsen (hoogleraar veranderkunde VU Amsterdam).